Hà Tĩnh phấn đấu phát triển kinh tế trong tình hình mới

Rate this post

Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực

Vụ đông 2021-2022 đạt kết quả cao so với năm trước, tổng diện tích đạt 13.590 ha (tăng 4%), sản lượng thu hoạch đạt trên 58.330 tấn (tăng 4,7%). Vụ lúa xuân 2022 đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt 59.813 ha; Tuy nhiên, cuối vụ thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất bình quân đạt gần 56 tạ / ha (giảm 2,69 tạ / ha so với cùng kỳ năm trước), sản lượng đạt trên 33,4 nghìn tấn. Tiếp tục phát triển các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay đạt trên 5.879 ha (tăng hơn 1.512 ha).

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, dịch bệnh nguy hiểm cơ bản được kiểm soát. Tổng đàn gia súc, gia cầm và hươu, nai tăng so với cùng kỳ năm trước; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 54.000 tấn, tăng 2,7%.

Công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, giữ rừng và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” đạt kết quả tốt so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng gỗ rừng nguyên liệu hơn 170.642 m3 (tăng 12%). Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm, tăng cường.

Sản lượng thủy sản duy trì tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, tổng sản lượng đạt trên 26.147 tấn, tăng 3,45%, trong đó sản lượng khai thác đạt 19.955 tấn, tăng 3,96%; sản lượng nuôi trồng đạt 6.192 tấn, tăng 1,86%.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương tập trung thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Nghị quyết số 04-NQ / TU của Tỉnh ủy và các chủ trương của HĐND tỉnh về phát triển. nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ chế sử dụng và phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Huyện Hương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 9/13 huyện, thành, thị đạt chuẩn / hoàn thành tốt nhiệm vụ. dịch vụ xây dựng nông thôn mới; Công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; nâng tổng số toàn tỉnh có 177 xã đạt chuẩn, 50 xã đạt chuẩn tiên tiến và 7 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Tập trung cao độ hoàn thành các tiêu chí mà xã phấn đấu trong năm.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng; 66 ý tưởng phát triển sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP lần 1 năm 2022; tăng cường xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

Công nghiệp, thương mại – dịch vụ từng bước ổn định

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 12,1%; nhập khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 33,3% (xuất khẩu và nhập khẩu từ Formosa đều chiếm hơn 94%).

Hoạt động du lịch và dịch vụ có sự phục hồi tích cực. So với cùng kỳ năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 đạt 23.500 tỷ đồng, tăng gần 10%; hơn 1 triệu lượt khách, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước và vượt chỉ tiêu cả năm 2022; tổng lượt khách lưu trú đạt gần 142.170 lượt, tăng 2,2 lần. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Về ngân sách, tín dụng, đầu tư, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.918 tỷ đồng, bằng 67% dự toán, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thu nội địa đạt 4.873 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 23% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 6.045 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 50,3% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 15.243 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch; trong đó vốn đầu tư của Trung ương trên địa bàn đạt 145 tỷ đồng, bằng 34,9%; vốn địa phương quản lý đạt hơn 2.455 tỷ đồng, bằng 32,5%.

Hoạt động tín dụng cơ bản ổn định, dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép, ở mức thấp. Tính đến 31/5/2022, dư nợ cho vay đạt gần 79.700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; nợ xấu chiếm 0,74% tổng dư nợ.

Hoạt động doanh nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh có gần 700 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.180 tỷ đồng (tăng 25% về số lượng, tăng 33% về số vốn); 254 doanh nghiệp mở cửa trở lại (tăng 23%). Chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án, trong đó 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng, 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD. Kêu gọi một số nhà đầu tư lớn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Tình hình phát triển kinh tế của Hà Tĩnh tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn một số hạn chế nhất định, như: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng thấp; Ngành du lịch và dịch vụ đang phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Việc triển khai, thực hiện một số dự án gặp khó khăn do phải chờ trình tỉnh phê duyệt quy hoạch. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể nhiều hơn số doanh nghiệp hoạt động trở lại; tỷ lệ doanh nghiệp phải nộp thuế thấp …

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn, giá cả các mặt hàng thiết yếu chưa ổn định, áp lực lạm phát còn cao; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chưa khắc phục được sự cố vào năm 2022; Nhà máy Formosa duy trì sản lượng ở mức như cùng kỳ; các yếu tố tăng trưởng mới chưa có tác động đáng kể; Vì vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Hà Tĩnh xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án lớn; các dự án năng lượng mới; đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi quy hoạch của tỉnh được phê duyệt. Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ liên quan hoàn thiện báo cáo đề xuất chấm dứt hoạt động dự án. Mỏ sắt Thạch Khê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện đồng bộ Đề án sản xuất vụ Hè Thu và vụ Đông năm 2022, phấn đấu vụ Hè Thu thu hoạch xong trước ngày 15 tháng 9. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đã ban hành, nhất là Đề án tập trung, tích tụ đất đai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp vòng tròn, trước mắt xây dựng các mô hình, chuỗi sản phẩm lúa gạo, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi lợn, …, đánh giá sơ bộ trước khi triển khai, nhân rộng. Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu các sản phẩm trái cây.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án nuôi trồng và khai thác thủy sản đến năm 2022; thực hiện các giải pháp cấp bách chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU).

Chủ động theo dõi, dự báo tình hình thị trường, biến động cung cầu hàng hóa trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, y tế … Triển khai kế hoạch khôi phục và phát triển du lịch năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục, sớm đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn để tạo chuỗi phát triển du lịch, dịch vụ ven biển.

Tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát, đánh giá tiến độ, chỉ tiêu thu để kịp thời có giải pháp chỉ đạo thu đồng bộ, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022. Tổ chức quản lý ngân sách chặt chẽ, ưu tiên chi ngân sách, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư …

Leave a Reply

Your email address will not be published.