Nghiên cứu xây dựng thí điểm liên hiệp HTX chuyên hoạt động

Rate this post

Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại kỳ họp đặc biệt về pháp luật vào tháng 9/2022.

Kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Hồ sơ dự án Luật cơ bản hoàn chỉnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, tập trung làm rõ một số nội dung.

Cụ thể, tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, nhất là những chủ trương đã nêu tại Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 16/6/2022 tại Hội nghị lần thứ năm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách về kinh tế tập thể. ưu đãi, hỗ trợ kinh tế tập thể và các nội dung khác phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển mới; bảo vệ lợi ích hợp pháp và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của thành viên tổ chức kinh tế tập thể; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả và bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Rà soát, hoàn thiện các quy định về chính sách huy động nguồn lực và hỗ trợ của Nhà nước, quy định cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ, các nguồn lực hỗ trợ đảm bảo tập trung, hiệu quả, khả thi, tránh trục lợi, thất thoát, tham nhũng, lãng phí; quy định chính quyền các cấp phải quan tâm bố trí để HTX tiếp cận đất đai, tích tụ ruộng đất, huy động nguồn lực từ đất đai của xã viên; có chính sách ưu tiên phát triển các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp; gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế chu chuyển, kinh tế tri thức; quy định về chế độ bảo hiểm, chính sách tham gia bảo hiểm xã hội; quy định về chính sách tín dụng nội bộ để tránh mâu thuẫn với Luật các tổ chức tín dụng; quy định cụ thể về cơ chế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tiếp cận vốn tín dụng …

Về tên gọi, đề xuất với Quốc hội 02 phương án để Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Trong đó, Phương án 1: giữ nguyên như Luật Hợp tác xã 2012 (sửa đổi). Phương án 2: theo đề xuất của Chính phủ là Luật Tổ chức kinh tế hợp tác.

Cần rà soát, đánh giá tác động, phân tích kỹ căn cứ, thuận lợi, khó khăn và hậu quả pháp lý đối với từng phương án tên Luật để lựa chọn cho phù hợp.

Tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng bao trùm các loại hình kinh tế tập thể. Bổ sung quy định một số nguyên tắc về tổ hợp tác không trái với Bộ luật Dân sự để làm cơ sở cho Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; bổ sung quy định về chính sách khuyến khích và phương thức chuyển đổi từ tổ hợp tác thành hợp tác xã; cụ thể hơn các quy định liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp trong HTX như điều kiện thành lập, cơ chế thành lập …; cần làm rõ các căn cứ pháp lý để phân loại HTX thành 4 cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn; xem xét quy định về liên hiệp hợp tác xã trong dự thảo Luật; Chính phủ cần nghiên cứu thí điểm một số liên hiệp HTX chuyên về một số ngành, lĩnh vực trước khi hợp pháp hóa.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn các quy định của dự án Luật này và các luật khác có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thuế, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. … bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đề nghị rà soát kỹ từng chương, điều, khoản của dự án Luật để bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng, cụ thể và khả thi; rà soát các quy định về áp dụng Luật, các điều khoản thi hành để bảo đảm tính khả thi, tránh vướng mắc khi áp dụng vào thực tế; Luật hóa đến mức tối đa các nội dung quy định trong các văn bản dưới luật đã được thực tiễn kiểm nghiệm và áp dụng ổn định, đảm bảo Luật có hiệu lực thi hành ngay.

Quy định rõ hơn về tổ chức đại diện, vai trò, địa vị pháp lý và nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX; nghiên cứu kỹ các quy định về việc trở thành thành viên của Liên minh HTX, một số nội dung về dịch vụ công được Liên minh HTX giao.

Theo kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về nguồn hình thành, cơ chế hoạt động, cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở Trung ương và địa phương; cụ thể hóa các quy định về vai trò, chức năng của Quỹ để tránh chồng chéo với Ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân.

Rà soát các quy định về mô hình tổ chức, quản trị, người đại diện theo pháp luật, tiêu chuẩn trình độ, năng lực của một số chức danh lãnh đạo, quản lý HTX đối với các loại hình, quy mô HTX. Hợp tác xã phù hợp với thực tế, đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc có đi có lại. Đề xuất nghiên cứu, bổ sung các quy định về cơ chế kinh tế đại diện chủ sở hữu của tập thể, hợp tác xã; duy trì cơ chế kiểm soát viên ở mọi quy mô hợp tác xã, không phân biệt số lượng, bảo đảm công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của xã viên.

Hoàn thiện quy chế gia nhập, hoạt động, rút ​​khỏi thị trường, số lượng thành viên, thủ tục đăng ký thành lập, giải thể. Quy chế phân loại thành viên, quyền và nghĩa vụ của từng loại thành viên; có cơ chế tập trung khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho hội viên tham gia thành lập và hoạt động.

Rà soát các quy định về tài chính, tài sản để đảm bảo việc quản lý HTX chặt chẽ, khả thi và phù hợp; bổ sung các quy định về trích lập và sử dụng quỹ chung chưa chia, tài sản hình thành từ quỹ chung chưa chia như mức trích lập, thẩm quyền quyết định mức trích lập; các quy định cụ thể về tín dụng nội bộ như: điều kiện, phương thức thực hiện, nguyên tắc hoạt động, cơ quan chỉ đạo, quản lý tín dụng nội bộ …; quy chế phân phối thu nhập theo nguyên tắc các thành viên tự nguyện tham gia, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Nhà nước không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Hợp tác xã. Đề nghị rà soát lại các quy định về tỷ lệ giao dịch nội bộ, nghiên cứu các điều kiện bổ sung nhưng trước hết phải đảm bảo thành viên hài lòng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế và đúng với phiên bản gốc. bản chất của hợp tác xã… /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *