Tuyên Quang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Rate this post

Theo đó, Kế hoạch của UBND tỉnh được triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XVII) về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 32 / KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 / NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT / TU ngày 15 tháng 11 năm Năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2022, định hướng đến năm 2025. Duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, trả kết quả thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp qua thư điện tử. dịch vụ bưu chính công cộng. Tiếp nhận 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/9/2022, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 205 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 2.022 tỷ đồng; lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.320 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 25.416 tỷ đồng (trong đó có 15 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài); tiếp nhận mới 103 hồ sơ thực hiện dự án, UBND tỉnh phê duyệt 16 chủ trương, vốn 1.855,6 tỷ đồng; lũy kế từ năm 2021 đến nay, đã thu hút được trên 29.855,7 tỷ đồng vốn đầu tư, bằng 59,7% mục tiêu Đề án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (mục tiêu thu hút khoảng 50.000 tỷ đồng). đồng).

Ban hành và triển khai Kế hoạch số 110 / KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định. Tập trung xử lý các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012 thuộc Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 , tầm nhìn đến năm 2030. tập trung xử lý các HTX yếu kém, ngừng sản xuất và các HTX chưa chuyển đổi, giải thể, 68/123 HTX chuyển đổi, trong đó: 52 HTX giải thể, chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012: 16 HTX. .

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 06/2019 / NQ- HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 07/9/2022 đã hỗ trợ được 125 doanh nghiệp thành lập mới. doanh nghiệp với kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng (4 triệu đồng / doanh nghiệp); … Đã thực hiện Quy hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích và tạo điều kiện, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trẻ và đoàn viên thanh niên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.