Bài 1: Động lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Rate this post
Đảng bộ MobiFone chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT / TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05-CT / TW). ). Chỉ thị 05-CT / TW nêu rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, các thành viên.

Khi Chỉ thị số 05-CT / TW được ban hành, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được triển khai sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức trên cả nước. Các cơ quan, đơn vị, kể cả doanh nghiệp nhà nước như Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (TCT) đã tích cực hưởng ứng phong trào, coi đây là nhiệm vụ “quan trọng, thường xuyên, tất yếu”.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT / TW được Đảng ủy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đưa vào chương trình công tác năm để tổ chức đạt hiệu quả cao nhất.

Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần. rèn luyện cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động; từ đó làm động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Năm 2021, thực hiện Kết luận số 01-KL / TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW, Chỉ thị số 16-HD / BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. đối với công tác Tuyên truyền, Giáo dục học tập Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển ấm no, hạnh phúc đất nước ”(gọi tắt là toàn khóa) và Kế hoạch số 24-KH / ĐUK, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone đã ban hành toàn khóa. Kế hoạch học tập chuyên đề Kế hoạch được xây dựng nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí vươn lên. tự lực, tự cường, như cướp biển để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập, làm theo và nêu gương ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Đảng bộ MobiFone trong sạch, vững mạnh, góp phần lập thành tích thắng lợi. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, công đoàn, đoàn thanh niên trong Tổng công ty căn cứ vào kế hoạch này để tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng. của Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm về nội dung, phương thức và thời gian thực hiện. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT và các tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, khắc phục triệt để bệnh hình thức. , tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Lễ tôn vinh Đảng viên sáng ngời năm 2021 tại Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Công việc cụ thể

Để việc học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, năm 2021, Đảng ủy MobiFone đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác. Theo đó, ngoài việc học tập, nắm vững các nội dung theo Kết luận số 01-KL / TW của Bộ Chính trị khóa XII; Đảng ủy Khối cũng hướng dẫn các chi bộ lựa chọn các chuyên đề phù hợp, gắn với đặc điểm tình hình của chi bộ, thể hiện sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị trong công tác chống dịch. Bệnh COVID-19, với tinh thần “đánh giặc như đánh giặc”, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh” như chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2021 của Chi bộ.

Kết quả, 163/163 chi bộ trực thuộc toàn Đảng bộ Tổng công ty MobiFone đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty, với tổng số đảng viên tham gia là 1.381 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, các ngành tại các địa phương đang phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, đã lựa chọn hình thức họp trực tuyến qua Mobimeeting để tổ chức các hoạt động của chi nhánh.

Các chi bộ cũng lựa chọn nhiều chuyên đề thiết thực để tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác trong điều kiện vừa sản xuất kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19, như: Chi bộ Ban Tuyên giáo. – Truyền thông với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, truyền thông triển khai thực hiện mục tiêu kép“ chống dịch và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ”tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone”; Đề tài: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển mạng và công nghệ thông tin nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa kinh doanh đồng thời” tại Chi bộ Ban Phát triển mạng lưới; Chuyên đề: Chỉ đạo thực hiện công tác Bán hàng – Chăm sóc khách hàng đảm bảo ngăn chặn dịch COVID-19 trong điều kiện khoảng cách nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” tại địa phương. Tỉnh Bình Dương; Đề tài: Chỉ đạo triển khai công tác truyền thông hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.

Năm 2022, căn cứ Kế hoạch số 51-KH / ĐUK ngày 07/6/2022 của Đảng ủy Khối, ngày 12/7, Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề “Học tập và công tác” theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ”; đồng thời hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc gắn với học tập và làm theo Bác. với việc thực hiện Kết luận số 21-KL / TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái. về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch này, Đảng ủy TCT chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ cơ sở trực thuộc đưa nội dung chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong quý. Quý III, quý IV năm 2022 tại mỗi chi nhánh. Trong sinh hoạt hàng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người lao động. các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ” đặc biệt. Từ nhận thức đến hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị. giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy MobiFone đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2022; lựa chọn nội dung, tài liệu chuyên đề tiêu biểu của một số ngành làm mẫu để các ngành khác tham khảo, như: Chuyên đề “tự soi, tự sửa”: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ ngành trong việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ công tác ở Năm 2022; Học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Hệ giá trị cốt lõi và Cam kết của người MobiFone tại Chi bộ Ban Tuyên giáo T.Ư;…

Nhằm tôn vinh, biểu dương, tuyên dương những Đảng viên tiêu biểu tích cực học tập và làm theo Bác, từ năm 2021, Đảng bộ MobiFone đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xét chọn Đảng bộ Sáng ngời. tư cách thành viên hàng năm, bao gồm tiêu chuẩn chung (điều kiện cần) và tiêu chuẩn cụ thể (điều kiện đủ); tiêu chuẩn đảng viên là cán bộ lãnh đạo và tiêu chuẩn đảng viên là người lao động trực tiếp. Đây là những tiêu chí đánh giá toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên” của đảng viên, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ mới đạt được. Với bộ tiêu chí này, năm 2021, Đảng bộ MobiFone đã lựa chọn và khen thưởng 67 Đảng viên gương mẫu, có thành tích tiêu biểu. Đây là những tấm gương thực tiêu biểu cho tinh thần học hỏi, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ MobiFone trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bài trước: Tích cực tham gia chuyển đổi số

Leave a Reply

Your email address will not be published.