Bắt kịp, tiến lên với chuyển đổi kỹ thuật số

Rate this post

Kinh tế tập thể, với nòng cốt là hợp tác xã, là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của khu vực kinh tế thị trường chỉ bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tỷ trọng đóng góp của nó vào GDP cả nước giảm từ khoảng 8% năm 2001 xuống còn 3,6% năm 2020, có thể thấy việc tụt hậu là một tồn tại. rủi ro đối với khu vực kinh tế này. Con đường ngắn nhất để hóa giải nguy cơ này là đổi mới phương thức quản lý, điều hành thông qua chuyển đổi số.Nền kinh tế cách xa nguồn cung tiền
Hình minh họa

Nguy cơ ngày càng tụt hậu về công nghệ và khả năng cạnh tranh

Báo cáo tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 23/9, Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp. Nhưng trong số các HTX nông nghiệp nêu trên, chỉ có hơn 1.700 HTX ứng dụng công nghệ, 240 HTX sử dụng phần mềm quản lý, sản xuất thông minh mà mới chỉ tập trung ứng dụng công nghệ tưới và hệ thống nhà lưới. , có dán tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, việc ứng dụng chuyển đổi số trong chế biến, quản lý HTX, tiêu thụ sản phẩm … chưa nhiều, khiến HTX khó quản lý hiệu quả nguồn lực và hạn chế sự tương tác giữa các tác nhân tham gia vào quá trình. Hệ sinh thái.

Hàng loạt tồn tại, yếu kém được ông Nguyễn Ngọc Bảo chỉ ra: Quá trình chuyển đổi số của các HTX, liên hiệp HTX diễn ra chậm; cơ sở hạ tầng thông tin của hầu hết các HTX còn thấp và lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số; Việc ứng dụng các phần mềm tiện ích chưa được chú trọng, thanh toán điện tử chiếm tỷ lệ thấp ở các HTX vùng sâu, vùng xa; Số hóa dữ liệu của hầu hết các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở mức thấp …

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, các HTX hiện nay ngoài những khó khăn cố hữu như nhân lực, đất đai, vốn, thiên tai, dịch bệnh… còn phải đối mặt với những thách thức. đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhất là thị trường cạnh tranh gay gắt và nguy cơ ngày càng tụt hậu về công nghệ. Để tạo động lực cho các HTX vượt qua những hạn chế, khó khăn này, nhiều nhiệm vụ cụ thể đã được triển khai nhằm giúp HTX chuyển đổi số, như: Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đăng ký HTX trực tuyến kết nối được với đăng ký thuế; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025… Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách. Đặc biệt, Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả nền kinh tế thị trường trong thời kỳ mới được ban hành đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới. . tiếp tục củng cố và phát triển vai trò của kinh tế thị trường.

Chuyển đổi kỹ thuật số là chìa khóa

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia về kinh tế số và phát triển xã hội số; các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10-KH / TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ / TW. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thay đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX, coi đây là yếu tố cốt lõi gắn với đổi mới quản lý. nguyên tắc và phương thức hoạt động của mô hình kinh tế này. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hợp tác xã, liên kết với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác; tập trung xây dựng một số nền tảng kỹ thuật số để phục vụ và hỗ trợ các HTX …

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất, sửa đổi những quy định bất cập, cản trở sự phát triển của kinh tế thị trường, hợp tác xã. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt nội dung chuyển đổi số phải là nội dung cốt lõi, làm nền tảng; thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ / TW về những nội dung chính sách đặc thù đối với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho lĩnh vực kinh tế thông tin, xây dựng các chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số để hỗ trợ kỹ thuật. đội ngũ kỹ thuật, tài chính, tư vấn hỗ trợ HTX thực hiện chuyển đổi số. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Về lâu dài, ngay khi Luật Hợp tác xã 2012 được sửa đổi, các bộ, ngành, địa phương sẽ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển kinh tế thị trường trên phạm vi cả nước … kinh tế tự chủ. tổ chức, cần chủ động điều chỉnh phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển, gắn với tăng cường năng lực quản trị HTX theo hướng công khai. , minh bạch, thích ứng với bối cảnh và xu hướng phát triển mới; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp. Hệ thống Liên minh HTX cần tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các thành phần kinh tế. Để đẩy mạnh chuyển đổi số, Liên minh HTX các cấp phải đi sâu, khảo sát, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các HTX; hướng dẫn các thủ tục giúp HTX tăng khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là chìa khóa mở ra trang mới trong quản lý, vận hành mô hình kinh tế hợp tác. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc; từ đó giúp tăng cường công khai, minh bạch, bình đẳng, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không đổi mới quyết liệt gắn với chuyển đổi số với mô hình kinh tế thông tin, hợp tác xã thì mô hình này sẽ tụt hậu, không thể thích ứng với nền kinh tế hiện đại, kinh tế tri thức, kinh tế số … kỹ thuật số. xã hội.


Tại Nghị quyết số 20-NQ / TW, Trung ương đã đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 Liên hiệp HTX với 1.700 HTX thành viên, trong đó có trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến năm 2045, các tổ chức kinh tế đều ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *