Cắt giảm mạnh thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng không

Rate this post

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Nghị định số 64).

Cụ thể, Nghị định số 64 sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị định số 68/2015 / NĐ-CP ngày 18/8/2015 quy định về đăng ký quốc tịch, đăng ký quyền đối với tàu bay; Nghị định số 92/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 89/2019 / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016 / NĐ-CP; Nghị định số 05/2021 / NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Nghị định số 64 sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như: thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản ban hành theo quy định của Công ước Cape Town, quy định cụ thể người có quyền yêu cầu. hủy đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay); thủ tục cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ cơ sở đào tạo, quyền tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin đăng ký tàu bay, quyền đối với tàu bay.

Đáng chú ý, thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được sửa đổi như sau: “Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, môi trường điện tử hoặc các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin trong hồ sơ ”.

Hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu; bản sao tài liệu giải trình việc doanh nghiệp đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này; bản chính hoặc bản sao điện tử văn bản xác nhận vốn gốc có chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểma khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời bằng văn bản để hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua đường bưu điện, trên môi trường điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Như vậy, so với quy định cũ, thời hạn cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được rút ngắn 3 ngày.

Ngoài ra, về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên hàng không, theo quy định trước đây, trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá thực tế cơ sở; yêu cầu người nộp hồ sơ giải trình bổ sung các nội dung có liên quan, chỉnh sửa tài liệu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên hàng không cho cơ sở đề nghị.

Tuy nhiên, trong Nghị định 64 mới ban hành, trong thời hạn 20 ngày, Cục Hàng không Việt Nam cần phản hồi thông tin và cấp giấy chứng nhận này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *