Gần 85.000 hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Rate this post


BNEWSTheo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang, đến nay đã thực hiện được 22 chương trình tín dụng, với dư nợ cho vay gần 3.274 tỷ đồng.

Ngày 28/9, tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 78/2002 / NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên thế giới. Trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tranh thủ các nguồn vốn ủy thác, tích cực triển khai huy động có hiệu quả. , quản lý và sử dụng vốn; nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị – xã hội.

Mặt khác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ mang lại lợi ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, các ngành, nhất là giám sát của cấp ủy chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cho vay, đảm bảo mục tiêu tăng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. .
Ngoài ra, ông Đồng Văn Thanh cũng lưu ý, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về tín dụng, chính sách xã hội và các mô hình làm ăn giỏi, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, chung sức. phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Theo bà Hồ Thu Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, bài học kinh nghiệm trong hơn 20 năm qua, những kết quả đạt được trong thực hiện tín dụng chính sách trước hết là do Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã các chính sách và quy định đã ban hành. chính sách, cơ chế, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách phù hợp.

Đồng thời, trong quá trình triển khai các hoạt động, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan luôn tích cực tham mưu, rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách. thiết thực, hợp lòng dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Cùng với đó, việc xây dựng và triển khai thành công mô hình tổ chức và phương thức hoạt động tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. của toàn xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách, tập trung nguồn lực có hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Chính sách – xã hội với Ngân hàng Chính sách xã hội là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong việc triển khai tín dụng chính sách.
Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang, đến nay đã thực hiện được 22 chương trình tín dụng, với dư nợ gần 3.274 tỷ đồng, tăng 3.230 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập. Năm 2004; Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho 662.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với số tiền đã giải ngân trên 8.654,5 tỷ đồng.
Qua đó, đã góp phần giúp gần 85.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút và tạo việc làm cho gần 30.000 lao động; giúp hơn 46.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 320.000 công trình; trong đó, có 211.736 công trình nước sạch, 108.780 công trình vệ sinh.
Mặt khác, hỗ trợ vốn xây dựng hơn 11.000 căn nhà; trong đó có gần 2.600 căn nhà tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ xây dựng gần 8.300 căn nhà cho hộ nghèo; xây dựng và sửa chữa 345 căn nhà cho người thu nhập thấp,….
Việc hỗ trợ vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tự chủ, đóng góp tích cực cho địa phương. thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *