Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn TP.

Rate this post
Hình ảnh minh họa

Quy chế gồm 3 chương, 17 điều, 2 phụ lục quy định chi tiết từng phần, thẩm quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư cụ thể với từng đơn vị.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, UBND các cấp có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở cơ quan; Hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cụ thể, Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng; giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết; Phê duyệt tổng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chính sách quản lý đất đai và môi trường; Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; công tác hướng dẫn, khảo sát và đo đạc bản đồ.

Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành và quản lý công trình giao thông; Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, nội dung quản lý đê điều, thủy lợi, nông nghiệp; Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Công Thương hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành và các nội dung quản lý chuyên ngành; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, cung cấp thông tin, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Chủ trì thẩm định công nghệ theo quy định của Chính phủ đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường sử dụng công nghệ. nghệ.

Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết thủ tục thẩm duyệt thiết kế các công trình, hạng mục công trình về phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các nội dung khác theo phân cấp, ủy quyền.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố cung cấp thông tin về danh mục đầu tư và cho vay của quỹ, giới thiệu các nguồn cho vay ưu đãi tại quỹ; Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quyết toán vốn vay đối với các dự án đầu tư theo quy định.

Quy chế nêu rõ, Chủ tịch UBND TP giao các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND TP làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có quy mô lớn. tổng vốn đầu tư từ 2.500 tỷ đồng trở lên hoặc có quy mô sử dụng đất từ ​​10 ha trở lên trên địa bàn các huyện và từ 25 ha trở lên đối với các địa bàn còn lại.

Chủ tịch UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư còn lại.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cụ thể việc giao đơn vị đấu thầu khi phê duyệt danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại văn bản chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất. , báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố giao đơn vị tổ chức đấu thầu theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 32/2022 / QĐ-UBND tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.