Quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

Rate this post

(HNMO) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 32/2022 / QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/09/2022.

Minh họa: TTXVN

Theo đó, nguyên tắc quản lý đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất là:

Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan về quy hoạch.

Dự án đầu tư được quản lý theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ, kế hoạch phát triển ngành, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. ; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội và vệ sinh môi trường.

UBND thành phố quản lý theo thẩm quyền các nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, quản lý thực hiện, vận hành, khai thác dự án theo đúng quy định của pháp luật …

Về các loại danh mục dự án, với danh mục dự án thu hút đầu tư, hàng năm, các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố theo quy định tại Điều 88 và Điều 98 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Đối với danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và công bố. . danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Điều 108 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trình Chủ tịch UBND TP. Ủy ban. được phê duyệt và công bố theo quy định tại Quyết định số 27/2020 / QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 24/2022 / QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. thành phố.

Quyết định trên cũng nêu rõ trình tự chung thực hiện dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất; lập và trình hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về xã hội hóa đối với dự án thuộc điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận của nhà đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu và các Điều 73, 74 Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP của Chính phủ; thẩm định chủ đầu tư và thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/21 / NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; điều chỉnh dự án đầu tư; triển khai dự án …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *