Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Rate this post

Thời gian qua, nhiều giải pháp cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử đã được triển khai. và mang lại nhiều kết quả khả quan. Việt Nam là một trong bốn nước dẫn đầu khu vực ASEAN về thu thuế nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và khen ngợi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Bộ, ngành liên quan đã nỗ lực phục vụ tốt hơn nữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và người dân.

Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế số, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Năm 2020 và chiếm tỷ trọng 6,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có quản lý thu thuế.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh số, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508 / QĐ-TTg ngày 23/4/2022. của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử như hoàn thiện thể chế quản lý thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế và doanh nghiệp. Kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới …

Đồng thời, Bộ Tài chính tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý rủi ro hiện đại vào hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; tiếp tục phối hợp, trao đổi, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan; hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh xuyên biên giới; nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ nền kinh tế số.

Bộ Tư pháp khẩn trương lấy ý kiến ​​về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật. Quản lý thuế theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 6499 / VPCP-KTTH ngày 30/9/2022 (trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với thương mại điện tử); Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Chính phủ các văn bản dự thảo Nghị định nêu trên theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi. điều kiện trong lĩnh vực pháp luật. kê khai và nộp thuế trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để có thể đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động về môi trường. trường học xử lý vi phạm pháp luật thuế trực tuyến; phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với các đối tượng cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trực tuyến, sản phẩm, dịch vụ phần mềm, sản phẩm, dịch vụ khác. , các dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử để tạo thuận lợi trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính triển khai chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư … để kết nối, chia sẻ tự động , thường xuyên. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chung về:

– Xác thực thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu đăng ký thuế phục vụ công tác dọn dữ liệu đăng ký thuế thông qua trục tích hợp quốc gia (NGSP) hoặc trục liên thông văn bản hành chính. chính (VDXP).

– Tổ chức, cá nhân trong nước hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài để cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên không gian mạng; dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, ví điện tử, chuyển tiền; sản phẩm và dịch vụ phần mềm; các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan trao đổi thông tin về cá nhân có thu nhập từ quảng cáo cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số. trên các nền tảng chia sẻ video trực tuyến xuyên biên giới, thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên website thương mại điện tử, mạng xã hội.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nghiên cứu việc sử dụng mã định danh xác thực điện tử trong giao dịch thương mại điện tử; gắn mã định danh điện tử vào mã số thuế để quản lý thống nhất căn cước công dân trên toàn bộ hệ thống thuế theo mã định danh công dân; từng bước cung cấp một số dịch vụ thuế cá nhân trên ứng dụng công dân số quốc gia VNeID; nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp các ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử hiện có tại Việt Nam vào ứng dụng công dân số quốc gia VNeID để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia hoạt động thương mại điện tử.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp thông tin về tổ chức trung gian thanh toán. nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh qua biên giới theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và phát triển Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử; thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác của ngân sách nhà nước phải khấu trừ và nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Nhà nước. tổ chức, cá nhân ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử có thu nhập từ Việt Nam theo quy định của Luật Quản lý thuế.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan thuế địa phương cùng với các sở, ban, ngành địa phương rà soát, triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen sử dụng hóa đơn điện tử. thói quen tiêu dùng văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *