Tín dụng chính sách xã hội “hỗ trợ” người nghèo

Rate this post

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những trụ cột tích cực, quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. ; nâng cao đời sống, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.Cá nhân có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động


của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng Chính phủ đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP 04/10/2002 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đồng hành 04 tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác các cấp trong tỉnh, xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp từ tỉnh đến tận thôn, tổ dân phố; với 102 điểm giao dịch, 1.674 Tổ TK&VV nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp hàng nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn, tự họ vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc.

Thời điểm đầu thực hiện Nghị định của Chính phủ, đến thời điểm bàn giao chỉ có 02 chương trình tín dụng với dư nợ 72,5 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách (tăng 15 chương trình so với năm 2002).

Đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.553,9 tỷ đồng, tăng 3.462,9 tỷ đồng, gấp 38,1 lần năm 2002, tốc độ tăng bình quân đạt 18,6%. Nguồn vốn này được cho vay thông qua các chương trình tín dụng phát triển sản xuất kinh doanh: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn, vốn giải quyết việc làm. duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động …..; thông qua nguồn vốn phục vụ các nhu cầu thiết yếu như: Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, nhà ở xã hội, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh …

Có 376.321 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng doanh thu 8.790 tỷ đồng; doanh số bán nợ, khoanh nợ 61 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/8/2022 đạt 3.545,4 tỷ đồng, tăng 47,9 lần so với năm 2002, có 67.920 hộ còn dư nợ, bằng 47,3% tổng số hộ toàn tỉnh. bình quân 23,4% / năm.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần giúp người dân trong tỉnh bám đất, bám làng, phát triển sản xuất, thay đổi nhận thức vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các chương trình tín dụng chính sách cũng đã có tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững. làng mới của địa phương.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 376.321 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 119.528 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 56.508 lượt hộ vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho 34.862 lao động; 20.548 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây 10.488 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; 512 lao động thuộc diện gia đình chính sách được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ xây dựng 490 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100 / NĐ-CP; 13 doanh nghiệp vay vốn theo Nghị quyết số 68 / NQ-CP; 2.866 hộ vay với số tiền 138 tỷ đồng theo Nghị quyết 11 / NQ-CP; giúp hơn 78.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 38,63% xuống còn 16,34% (giai đoạn 2006-2020), từ 33,36% năm 2021 xuống 6,32% vào cuối năm Năm 2021; góp phần xây dựng 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mô hình hoạt động của NHCSXH đã phát huy hiệu quả. có tác dụng tích cực trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được coi là một trong những điểm sáng trong chính sách giảm nghèo. /.

Lệ Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.