Hải quan cải thiện mạnh mẽ các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

Rate this post

Thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 148 / QĐ-TCHQ ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng. Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02 / NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất, môi trường kinh doanh. năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện các yếu tố môi trường kinh doanh liên quan đến lĩnh vực giao dịch thương mại qua biên giới.

Đồng thời, rà soát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành liên quan đến nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. dịch vụ ngắn hạn cũng như dài hạn.

Công chức Hải quan Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: H.Nu

Trong công tác xây dựng, soạn thảo và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chú trọng đặt người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thực hiện cải cách các quy định về hải quan. thể chế phát triển và khuyến khích sự sáng tạo của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, gắn với xây dựng Hải quan số, tiến tới Hải quan thông minh.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất cắt giảm danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng: thu hẹp phạm vi một số ngành, nghề; đưa ngành, nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả và phù hợp hơn; đưa ngành, nghề ra khỏi danh mục nếu yêu cầu quản lý thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, không có mục tiêu quản lý hoặc mục tiêu quản lý không rõ ràng.

Đặc biệt, các đơn vị cần rà soát các kiến ​​nghị, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh nhằm tạo cơ hội kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh; kiểm soát chặt chẽ, không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản cho đầu tư, kinh doanh khi xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham vấn, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, xác định những quy định không còn phù hợp với thực tế khách quan, là những quy định chưa hợp lý, chưa rõ ràng, chồng chéo, mâu thuẫn; các quy định khác nhau về cùng một vấn đề, nội dung … và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những phản hồi về chính sách để tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định và thẩm quyền. Tập trung triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến, không chỉ tăng số lượng thủ tục hành chính được kết nối điện tử mà còn đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thông suốt, điện tử hóa thành công. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thường xuyên đánh giá hiệu quả của giao dịch điện tử trên địa bàn được phân công quản lý.

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19, bao gồm: các giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ với cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển giao lý luận cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử; minh bạch hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành pháp luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.