Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Rate this post
Chú thích ảnh
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: Danh Lam / TTXVN

Các Nghị quyết 01, 02 / NQ-CP hàng năm cùng với nhiều nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ cũng như các phiên họp chuyên đề của Chính phủ cũng nêu rõ một trong những trọng tâm trong điều hành của Chính phủ là đẩy mạnh cải tiến Chính phủ. cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm cơ bản các điều kiện kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP, với sự nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 200 quy định về thủ tục hành chính / 720 quy định về hoạt động của doanh nghiệp. , chiếm 27,8% tổng số quy định, vượt yêu cầu Chính phủ đề ra. Qua đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cũng tiết kiệm được hơn 63 tỷ đồng.

Tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, đánh giá, tổng kết, xem xét, sửa chữa. thay đổi, kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phân cấp giải quyết từ lãnh đạo Bộ xuống lãnh đạo Vụ / Cục / Trung tâm do mình quản lý. Bộ và từ Bộ đến địa phương hoặc từ tỉnh, huyện xuống xã, đảm bảo thực hiện phân cấp tối thiểu 20% thủ tục hành chính theo yêu cầu. Bộ Thông tin và Truyền thông là 1 trong 5 đơn vị hoàn thành mục tiêu xây dựng phương án phân cấp tối thiểu 20% thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp hướng dẫn 4 chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính:

Chuyên đề 1: Phổ biến kết quả và định hướng thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; cắt giảm và đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 – 2025 … của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề 2: Phổ biến, hướng dẫn nhanh những điểm mới của Nghị định số 107/2021 / NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4 , Năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chuyên đề 3: Tập huấn đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong việc yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2022 / TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Sự công bằng.

Chuyên đề 4: Tập huấn nhập dữ liệu và tư vấn doanh nghiệp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Chính phủ và Cổng thông tin tư vấn quy chế kinh doanh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thực hành nhập liệu, lấy ý kiến ​​doanh nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin tư vấn quy chế kinh doanh của Chính phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *